Bộ Tài chính cho biết, ngày 4/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tại tiết g điểm 3 Mục I Nghị quyết số 164/NQ-CP giao Bộ Tài chính: “Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương về các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (như: thu phí, lệ phí 0 đồng hoặc giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian áp dụng đến hết năm 2025), Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2023”.

Ngày 18/10/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11436/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 2/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8593/VPCP-KTTH về ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo: “Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản quy định ưu đãi về phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chủ động tham mưu kịp thời cho Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành”.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12515/BTC-CST đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí hợp lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến; gửi Bộ Tài chính tổng hợp để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex